Theses

The information about the formal requirements of theses is currently available in Czech. Please contact the department if you wish to obtain the relevant information in English.

Bakalářská a magisterská diplomová práce má prokázat schopnost studenta využít znalosti a dovednosti získané ve studiu k samostatné práci v oboru logika. Zadávání prací se řídí fakultními Pravidly  a v nich obsaženými příslušnými opatřeními děkana a děje se prostřednictvím IS FF UK. Vedoucího práce stanoví vedoucí pracoviště, zpravidla na návrh studenta. Vedoucí pracoviště později, s přihlédnutím k návrhům vedoucího práce, stanoví i oponenta. Práce musí být zadaná minimálně půl roku před obhajobou (od okamžiku potvrzení v SIS), dříve ji obhájit nelze. Doporučujeme tedy práci zadat na začátku posledního ročníku daného studia. Během této doby nemá nastat žádná podstatnější změna zadání, jinak by lhůta běžela nanovo. Na katedře logiky se předpokládá, že student obsah své práce s vedoucím práce pravidelně konzultuje. Změna vedoucího práce je obvykle považována za podstatnou změnu zadání.

Náležitosti práce přesně definuje opatření děkana. Rozsah práce se řídí především povahou zpracovávaného tématu a doporučením vedoucího práce; obvyklý rozsah definovaný opatřením děkana je cca 40–50 normostran (à 30 x 60 znaků) v případě bakalářské práce a okolo 60 normostran v případě magisterské práce. Předpokládá se, že práce bude napsána v češtině, slovenštině nebo angličtině. Práce se odevzdává pouze elektronicky do IS FF UK.

Termín odevzdání práce stanoví Katedra logiky pro každou závěrečnou zkoušku zvlášť. Tento termín se nemusí shodovat s fakultním termínem pro kontrolu studijních povinností.

Práce může podle povahy tématu být pořízena LaTeXem nebo aplikací MS Word.

Úvod > Study > Theses