Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Státní závěrečná zkouška, volitelné předměty, přihláška

Státní závěrečná zkouška (SZZk) zakončuje magisterské studium. Obhajoba magisterské práce je součástí SZZk a předchází ústní část SZZk.

Ústní část SZZk sestává ze zkoušky z tématického okruhu Klasická logika a ze zkoušky ze dvou volitelných tématických okruhů. Volitelnými okruhy pro nástupní ročník 2009/10 nebo pozdější jsou Teorie množin a její modely, Filosofie logiky a jazyka, Neklasické logiky, Teorie modelů, Výpočtová složitost, Teorie důkazů, Umělá inteligence, Teorie rekurzívních funkcí a množin, Obecná jazykověda.

O organizaci a průběhu zkoušky, termínech přihlášky a podání práce a o sdělení předběžných informací platí totéž, co je řečeno k BZk.

Požadavky k SZZk

Klasická logika

 • Vlastnosti logických kalkulů; kvantitativní aspekty, souvislosti s rekurzívně spočetnými množinami a s otevřenými problémy ve výpočtové složitosti
 • Věta o kompaktnosti a její důsledky; axiomatizovatelné (tj. elementární) třídy struktur, konečně axiomatizovatelné třídy struktur; existence a struktura nestandardních modelů Peanovy aritmetiky
 • Vlastnosti axiomatických teorií: bezespornost, úplnost, rozhodnutelnost, konečná axiomatizovatelnost, rekurzívní axiomatizovatelnost; vztahy mezi nimi
 • Eliminace kvantifikátorů, definovatelné množiny
 • První Gödelova věta, Rosserova věta a jejich strukturální důkaz; souvislosti s aritmetickou hierarchií a s efektivně nerekurzívními množinami
 • Autoreference; vlastnosti Gödelovy, Rosserovy a Henkinovy sentence, formalizovatelnost těchto vlastností v Peanově aritmetice PA
 • Důležité axiomatické teorie: PA, Q, ZF a GB (nověji též označovaná NBG), případně MK (Morse‑Kelley); vlastnosti těchto teorií, možnost a nemožnost konečné axiomatizovatelnosti
 • Druhá Gödelova věta, význam, Hilbertův program; Löbovy podmínky pro dokazatelnost, jejich platnost a jejich další aplikace, například formalizovaná verze Druhé Gödelovy věty
 • Základy logiky dokazatelnosti, její aplikace
 • Intuicionistická logika, její kripkovská sémantika a kalkuly, vztah k logice klasické

Teorie množin a její modely

Doporučujeme kontaktovat zkoušejícího (R. Honzík) a ověřit témata ke zkoušce (předmět je pokročilejšího charakteru a v různých ročnících se může trochu lišit). K dispozici jsou sktripta (kontaktujte R. Honzíka).

 • Vše jako pro bakalářskou zkoušku plus následující:
 • V-hierarchie a H-hierarchie, základní vztahy a vlastnosti
 • Fundovaná transfinitní rekurze, Mostowského kolaps
 • Princip reflexe a jeho užití (ZF není konečně axiomatizovatelná)
 • Tranzitivní třídy jako modely, interpretace (užití: equikonzistence (ZF bez fundovanosti) a ZF)
 • Kombinatorika: club filtr, stacionární množiny, stromy

Filosofie logiky a jazyka

 • Fregeho základní sémantické distinkce
 • Teorie deskripcí (Russell, Strawson, Donnellan)
 • Teorie jmen (Frege, Russell, Strawson, Searle, Kripke)
 • Externalistická a internalistická konstrukce propozice (Putnam, Burge, Searle)
 • Griceova intencionální sémantika a jeho teorie implikatur
 • Davidsonova teorie významu a interpretace
 • Searlova teorie mluvních aktů

Neklasické logiky

jako Modální Logiky pro BZK plus:

 • Sémantika intuicionistické výrokové i predikátové logiky, vztah intuicionistické a klasické logiky, výrokové i predikátové (Glivenkova věta, dvojnegační překlad)
 • Úplnost intuicionistické výrokové a predikátové logiky a její důsledky (rozhodnutelnost výrokové IL, velikost modelu v případě predikátové IL, vlastnost disjunkce a existence)
 • Heytingova aritmetika a její vlastnosti (vlastnost disjunkce a existence, vztah k Peanově aritmetice, de Jonghova věta, rozhodnutelnost některých formulí)
 • Algebraická sémantika intuicionistické výrokové logiky, silná úplnost
 • Dualita algebraické a kripkovaké sémantiky intuicionistické nebo modální výrokové logiky
 • Substrukturální logiky: vymezení třídy logik, algebraická a případně i kripkovská sémantika, teorie důkazů. Vybraná substrukturální logika a její vlastnosti

Teorie modelů

Doporučujeme kontaktovat zkoušejícího (J. Verner) a ověřit témata ke zkoušce.

 • základní nástroje: podstruktury, homomorfizmy, elementární vnoření, elementární ekvivalence, diagram, elementární řetěz, Tarského test, ...
 • Löwenheimovy–Skolemovy–Tarského věty, Łośův–Vaughtův test
 • definovatelné množiny, typy
 • saturované modely, univerzální modely (existence lambda-saturovaných modelů)
 • prime modely (věta o pomíjení typů, nezávislé množiny)
 • Morleyův rank
 • stabilita a Morleyova věta o kategoričnosti

Výpočtová složitost

Požadavky ke zkoušce jsou v samostatném dokumentu.

Teorie důkazů

 • Kalkuly přirozené dedukce klasické a intuicionistické predikátové logiky, vztah k hilbertovským a/nebo sekventovým kalkulům (vzájemná simulace)
 • Věta o normalizaci, důkaz pro intuicionistickou a klasickou logiku
 • Věta o normalizaci, struktura normálních důkazů a aplikace věty o normalizaci
 • Sekventové kalkuly klasické a intuicionistické logiky, jejich strukturální varianty, varianta G3 a přípustnost pravidel oslabení a kontrakce
 • Věta o eliminovatelnosti řezu, důkaz, vlastnosti bezřezových důkazů a aplikace věty o eliminaci řezu

Umělá inteligence

Doporučujeme kontaktovat zkoušejícího (M. Peliš, J. Verner) a ověřit témata ke zkoušce.

 • Reprezentace znalostí v logice
  Epistemické logiky, Dynamické logiky a programy, Dynamické epistemické logiky - změny znalostí a stavů (PAL, AM), Logika otázek
 • Modely usuzování v logice
  "B쾞né / přirozené" usuzování, Klasická relace důsledku (reflexivita, kumulativní tranzitivita, monotonie), Supraklasická a paraklasická relace důsledku, Způsoby rozššíření klasické relace důsledku (dodatečné předpoklady, omezení modelů, dodatečná pravidla
 • Nemonotonní logiky
  Dodatečné předpoklady, Omezování třídy modelů, Dodatečná pravidla Nemonotonní epistemické logiky
 • Logika defaultù
  Operaèní sémantika, Normální a semi-normální teorie
 • Teorie rozhodování a teorie her
  Dolování z dat (data mining), Hra (normální a explicitní tvar), optimální řeššení (Nash equilibrium), individuální a skupinová racionalita
 • Prohledávání stavového prostoru
  lokální (genetické algoritmy, simulované žíhání, ...), globální algoritmy (A*, ...)
 • Constraint Satisfaction Problem
  constraint propagation, SAT, back-tracking, back-jumping
 • Strojové učení
  Bayesovské sítě, rozhodovací stromy, neuronové sítě (matematický model neuronu, Hopfieldovy sítě, učící algoritmus backpropagation)
 • Zpracování obrazu
  detekce objektů (hran, tvarů, ...), rozpoznávání objektů

Teorie rekurzívních funkcí a množin

 • Definice (částečně, primitivně) rekurzívních funkcí, definice rekurzívně spočetných a (primitivně) rekurzívních množin a relací (predikátů) jako základní matematické zpřesnění pojmu algoritmus; odvozené operace s funkcemi a množinami, dvojná (ordinální) rekurze
 • Některé výpočtové modely jiné než částečně rekurzívní funkce: Turingovy stroje, vývojové diagramy, jednoduchý vyšší programovací jazyk; jejich vzájemná ekvivalence, věta o normální formě; Churchova teze
 • Diagonální metoda; rekurzívní funkce nebo množiny, které nejsou primitivně rekurzívní; rekurzívně spočetné množiny, které nejsou rekurzívní; problém zastavení; pojem univerzální funkce
 • Věta o projekci; souvislosti mezi rekurzívností funkce a rekurzívností jejího grafu; ekvivalentní definice rekurzívně spočetných množin; Postova věta; uzavřenost tříd PR, OR a RS na operace
 • Věta o parametrech, m-převeditelnost, m-kompletnost, m-kompletnost problému zastavení; produktivní a kreativní množiny; kreativnost m-kompletních množin
 • Věta o rekurzi; Riceova věta; m-kompletnost kreativních množin
 • Imunní množiny; prosté (simple) případně hyperprosté (hypersimple) množiny jako příklad množin, které nejsou m-kompletní
 • Aritmetická hierarchie, P2-kompletní množiny
 • 1-převeditelnost, 1-kompletnost, cylindry

Obecná jazykověda

 • Funkce jazyka. Pojem jazykového znaku, jeho vlastnosti. Arbitrárnost jazykového znaku. Jazyk mluvený a psaný: odlišnosti. Písmo a grafický znak v jazyce.
 • Vnější lingvistika — vnější vazby jazykovědy. Jazykové společenství: typ, variety, postoje, situace. Jazyková politika a kultura, bilingvismus, zdvořilost, malé jazyky. Jazyk a vědomí: psycholingvistika. Jazyk a etnikum: etnolingvistika, antropolingvistika. Jazyk a mozek: neurolingvistika, biolingvistika.
 • Původ a vývoj jazyka. Ontogeneze a fylogeneze jazyka. Jazyková divergence, jazykový kontakt. Fylogeneze jazyka — vznik a vývoj jazyka. Teorie vzniku jazyka. Fylogeneze a princip jazykové změny. Fonetické změny. Vývoj slovní zásoby. Vývoj gramatiky. Diferenciační a integrační tendence v jazyce. Klasifikace jazyků. Typologická klasifikace jazyků světa. Genetická klasifikace jazyků. Jazykové univerzálie.
 • Fonetika artikulační (organogenetická) a akustická. Samohlásky, souhlásky, sonanty. Způsob a místo artikulace. Orgány. Slabika.
 • Fonologie. Teorie fonologických opozic. Struktura promluvy a jednotky jazyka. Segmentální a suprasegmentální jednotky.
 • Morfologie a morfematika přirozených jazyků. Pojem morf, alomorf, morfém. Morfém lexikální a gramatický. Alomorfy prvního a druhého řádu. Alternace prvního a druhého řádu. Derivační a flektivní morfologie. Morfologická homonymie a synonymie. Morfonologické změny. Gramatické kategorie. Gramatikalizace. Problém automatického zpracování morfologie.
 • Struktura jazyka — vnitřní lingvistika. Syntagmatika a paradigmatika. Strukturní lingvistika. Struktura a systém, langue/parole. Jazyková diachronie a synchronie. Formy a funkce ve struktuře jazyka. Stratifikační popis jazyka. Homonymie a synonymie jako vztah forem a funkcí.
 • Pojem slova z různých hledisek.
 • Syntax přirozeného jazyka. Různé typy syntaktické struktury (závislostní, bezprostředněsložková, kategoriální). Syntaktické vztahy. Valenční a generativní syntax. Aktuální členění věty. Syntaktická homonymie a synonymie v přirozených jazycích. Syntaktická analýza a syntaktická syntéza. Problémy automatického zpracování syntaxe.
 • Lexikon: Nominace, slovní druhy, autosémantika a synsémantika. Paradigmatika a syntagmatika lexikonu. Frazémy a idiomy. Lexikologie, slovní zásoba a její systém. Lexikografie.
 • Sémantika přirozeného jazyka. Lexém, věta a výpověď. Paradigmatika a syntagmatika významu.
 • Pragmatika přirozeného jazyka.