Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

 

Obecné informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu logika:

 

Na Filozofické fakultě je realizováno tříleté doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě, které probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu. Studium včetně možnosti přerušení či prodloužení studia (např. za účelem pobytu v zahraničí apod.) upravuje studijní a zkušební řád fakulty. Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou jednokolové a probíhají formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci na základě zpracování tématu, které si v daném oboru zvolí; zpravidla obsahuje odbornou rozpravu nad předloženým projektem disertační práce, který je nedílnou součástí přihlášky. Doktorské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce, a proto je nutné v tomto jazyce složit i přijímací zkoušku. Na základě mezivládní dohody ji lze také složit ve slovenském jazyce. Podmínky přijímacího řízení lze nalézt v SIS.

Součástí přijímacího řízení je dohoda o přidělení školitele, který musí být nositelem titulu prof., doc., Ph.D., CSc. nebo ekvivalentního titulu zahraničního. (Uchazeče nelze přijmout do studijního programu ke studiu tématu, pro které na fakultě není možné určit školitele; proto je vhodné téma konzultovat s předsedou či členy oborové rady (nebo viz níže) již před podáním přihlášky ke studiu.)

Je-li vypsanou podmínkou přijetí do některého doktorského studijního programu osvědčení o jazykové zkoušce, je nedílnou součástí přijímací zkouška z předepsaného jazyka v Jazykovém centru FF UK, kde uchazeč v kratším písemném testu a ústní zkoušce prokáže úroveň požadovaných jazykových znalostí. O dnu, hodině a místu konání jazykové zkoušky a o možnostech jejího eventuálního uznání budou uchazeči vyrozuměni v pozvánce k přijímací zkoušce. U filologických doktorských studijních programů může přijímací komise požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce, v němž chce uchazeč obhájit disertační práci.

Počet přijatých do doktorského studijního programu není omezen; podmínkou k přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky na základě splnění požadovaných předpokladů a možnost přidělení školitele pro navržené téma doktorské disertační práce.

Oborová rada

JménoPracovištěOblast zájmuE-mail
Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Katedra Logiky, FF UK neklasické logiky, teorie důkazů
marta.bilkova at ff.cuni.cz

doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
VŠB-TU, Ostrava
transparentní intenzionální logika
marie.duzi at vsb.cz
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Filosofický ústav, AV ČR
sředověká filozofie a ranně novověká scholastika peterdvorak99 at gmail.com
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Ústav Informatiky, AV ČR fuzzy a vícehodnotové logiky 
hajek at cs.cas.cz
Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Katedra Logiky, FF UK
teorie množin radek.honzik at ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
Katedra Logiky, FF UK
nemonotónní usuzování, umělá inteligence
petr.jirku at ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Filosofický ústav, AV ČR analytická filozofie
kotatko at flu.cas.cz
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Katedra Algebry, MFF UK důkazová složitost, omezená aritmetika  krajicek at karlin.mff.cuni.cz
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Katedra filosofie, FF MU logická analýza přirozeného jazyka
 materna@phil.muni.cz
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Ústav Teoretické a Komputační lingvistiky, FF UK matematická lingvistika vladimir.petkevic at ff.cuni.cz
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
Matematický ústav, AV ČR důkazová a výpočetní složitost pudlak at math.cas.cz
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Filosofický ústav, AV ČR
filozofie logiky, deontické logiky
svoboda at lorien.site.cas.cz
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
předseda
Katedra Logiky, FF UK neklasické logiky, metamatematika aritmetiky
vitezslav.svejdar at cuni.cz