Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Charakteristika oboru

Logika je disciplínou související s více obory. Na některých univerzitách ji najdeme jako součást matematických nebo informatických programů, na humanitních fakultách je obvykle vyučována jako součást filosofie. Katedra logiky je jediným pracovištěm v České republice, kde je možné logiku studovat jako samostatný obor, případně na bakalářské úrovni jako jeden z oborů dvouoborového studia.

Ve studiu logiky hraje podstatnou roli matematika. Ta je jednak metodou, jednak je jako čistě deduktivní věda oborem, v němž může být logika široce aplikována. Kromě matematiky logika souvisí i s filosofií, s teoretickou informatikou a s lingvistikou. I na takovéto obory, kromě ovšem logiky samotné, může student logiky nastoupit k dalšímu studiu nebo se tímto směrem orientovat již při volbě tématu závěrečné práce. Katedra logiky se hlásí k tradici, kterou reprezentují významní čeští logikové Petr Hájek a Petr Vopěnka na straně matematické, Otakar Zich na straně filosofické.

Absolventi oboru Logika pracují na několika vysokých školách včetně FF UK. Věnují se logice samé, matematice, filosofii nebo dalším oborům. Absolventi oboru Logika se ale dobře uplatňují i mimo akademickou oblast všude tam, kde je důležitá práce se složitějšími nebo formalizovanými texty, například ve vývoji softwaru, ve státních úřadech, nebo i v advokátních kancelářích.

Co je to logika?

Logika je věda, která zkoumá nejobecnější pravidla a zákony lidského usuzování a potažmo jazyka. Moderní logika se do velké míry opírá o matematické metody, současně má však za předmět i problémy, které byly tradičně rozebírány v rámci filosofie, zejména problémy týkající se povahy našeho poznání, pravdy a významové stránky jazyka. Počátky logiky sahají k Aristotelovi, jako samostatný vědní obor je etablována zejména posledních zhruba sto let. K významným logikům patřili např. Leibniz, Bolzano, Boole, Frege, Gödel, Russell, Turing, Wittgenstein a další. Vedle matematiky a filosofie jsou sousedícími obory zejména lingvistika, teoretická informatika a další.

Jak vypadá studium logiky na FF UK?

Obor Logika v současné době studuje několik desítek studentů a okolo osmi doktorandů. Díky tomu panuje na katedře určitá komorní atmosféra: ke studentům přistupujeme individuálně, vycházíme vstříc jejich specifickým zájmům a intelektuálnímu vývoji. Studium, ač náročné, není obsahem předimenzované; student má tedy dost prostoru, aby rozvíjel to, co ho baví a v čem objevil svoje schopnosti. Ve studijním plánu je pamatováno na možnost výběrových přednášek na ostatních oborech FF i jiných fakultách. Katedra je vybavena odbornou knihovnou a počítačovou učebnou. Prakticky každý student logiky může vyjíždět na několikatýdenní studijní pobyty do zahraničí (díky programu CEEPUS), Filozofická fakulta také nabízí program Erasmus. Katedra i další pracoviště také podporují účast studentů logiky na tuzemských konferencích, kde je možno se setkat i se světově uznávanými odborníky.

Jaká je náplň studia logiky na FF UK?

Vlastní logika je ve studijních plánech reprezentována navazujícími kursy z klasické logiky, a dále kursy z teorie množin a z modálních a neklasických logik, z vyčíslitelnosti, z teorie důkazů a z teorie modelů. Výpočtovou složitost a teorii informace lze počítat jak k logice samotné, tak k teoretické informatice či k umělé inteligenci. Příbuzná témata z filosofie a lingvistiky jsou zastoupena v kursech z analytické filosofie, z filosofie jazyka a z jazykovědy.

Studijní plán a podrobnější informace viz sekce Studium – bakalářské jednooborové, bakalářské dvouoborové, navazující magisterské.

Kdo učí logiku na FF UK?

Kromě pracovníků katedry se na výuce podílejí i odborníci z jiných pracovišť, zejména z Akademie věd ČR (z Ústavu informatiky a z Matematického a Filosofického ústavu). Přednášky celofakultního společného základu (filosofie, jazyky) vyučují pracovníci ostatních kateder FF UK. V rámci některých předmětů či volitelných seminářů mají studenti možnost slyšet i přednášky zahraničních lektorů.

Den otevřených dveří

V sobotu 14.1.2017 v hlavní budově FF na Palachově náměstí se můžete osobně setkat s vyučujícími, doktorandy a studenty Katedry logiky, prohlédnout si prostředí studia a dozvědět se informace, které vás zajímají.

Napište nám

Pokud jste zde nenalezli odpovědi na své otázky, napište nám na adresu uvedenou dole v zápatí v odkazu "Kontakt".