Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Bakalářská a magisterská diplomová práce má prokázat schopnost studenta využít znalosti a dovednosti získané ve studiu k samostatné práci v oboru logika. Zadávání prací se řídí fakultními Pravidly  a v nich obsaženými příslušnými opatřeními děkana a děje se prostřednictvím IS FF UK. Vedoucího práce stanoví vedoucí pracoviště, zpravidla na návrh studenta. Vedoucí pracoviště později, s přihlédnutím k návrhům vedoucího práce, stanoví i oponenta. Práce má být zadaná rok před obhajobou. Během této doby nemá nastat žádná podstatnější změna zadání, jinak by roční lhůta běžela nanovo. Na katedře logiky se předpokládá, že student obsah své práce s vedoucím práce pravidelně konzultuje. Změna vedoucího práce je obvykle považována za podstatnou změnu zadání.

Náležitosti práce přesně definuje opatření děkana. Rozsah práce se řídí především povahou zpracovávaného tématu a doporučením vedoucího práce; obvyklý rozsah definovaný opatřením děkana je cca 40–50 normostran (à 30 x 60 znaků) v případě bakalářské práce a okolo 60 normostran v případě magisterské práce. Předpokládá se, že práce bude napsána v češtině, slovenštině nebo angličtině. Práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích a její elektronická verze ve formátu pdf se vkládá do IS FF UK. Správu prací v IS má na starost Marta Bílková (marta.bilkova at ff.cuni.cz).

Termín odevzdání práce stanoví Katedra logiky pro každou závěrečnou zkoušku zvlášť. Tento termín se nemusí shodovat s fakultním termínem pro kontrolu studijních povinností.

Práce může podle povahy tématu být pořízena LaTeXem nebo aplikací MS Word. V prvním případě lze využít nastavení a makra v připravené šabloně.